El Trueta ha atès 400 casos de Codi infart el primer any de servei continuat d’Hemodinàmica, 135 dels quals han estat en horari nocturn

professionals intervenen un pacient a la sala d'hemodinàmica del Trueta

Gràcies a l’ampliació horària, s’ha evitat la derivació d’aquests 135 pacients  a algun hospital de Barcelona

El primer any d’ampliació del servei de la Unitat d’Hemodinàmica de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, el Codi infart s’ha activat un mínim de 400 vegades a la Regió Sanitària de Girona, segons dades provisionals del CatSalut. En 135 casos, les activacions s’han realitzat de 20 a 8 h, el tram horari que es va ampliar el 16 de gener de 2015. Així, el 33,75% de les activacions del darrer any van ser durant la franja horària nocturna. Aquesta xifra és superior a la prevista inicialment, que estimava l’activitat de nit en uns 90 casos l’any de residents a la Regió. El mes amb més activacions va ser el maig, amb 49 casos.

 

Durant el mateix període de l’any anterior, a la Unitat d’Hemodinàmica del Trueta es van atendre 286 codis infarts activats a la Regió Sanitària de Girona durant l’horari diürn, mentre que en 78 ocasions va ser necessari derivar els pacients als hospitals de la Vall d’Hebron o Germans Trias i Pujol perquè l’activació es va fer de nit.

L’objectiu de l’ampliació horària era millorar l’accessibilitat a l’angioplàstia primària.  Amb les ampliacions horàries s’ha aconseguit millorar els temps de resposta, perquè s’atenen els casos en el territori mateix i els trasllats dels pacients són, lògicament, més breus. En aquest sentit, els resultats preliminars mostren una millora del temps entre l’electrocardiograma i l’obertura de l’artèria dels pacients de la Regió atesos al centre, i també han representat un increment del percentatge de pacients sotmesos a reperfusió amb angioplàstia primària en menys de 120 minuts, que ha estat del 56,9% en els resultats provisionals de 2015. En general, es considera com a ideal que entre el diagnòstic i l’obertura de l’artèria i el restabliment del flux sanguini (reperfusió) passi un temps inferior o igual als 120 minuts. En els residents de la Regió Sanitària de Girona el temps transcorregut entre la primera assistència a un pacient amb infart de miocardi i la realització de l’angioplàstia primària ha passat de 124 a 113 minuts al 2015.

Per tal de mantenir aquests temps de resposta adequats, és necessari que davant la sospita de patir un infart es realitzi immediatament una trucada al telèfon d’emergències 112. Aquest activa al Sistema d’Emergències Mèdiques, que es desplaça al lloc de l’incident, en fa la valoració mèdica oportuna i activa el Codi infart. Amb l’activació d’aquest protocol es redueixen notablement els temps de resposta, doncs la xarxa sanitària està totalment coordinada en la seva actuació sanitària.

La població de referència de l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta  pel que fa al Codi infart és la població de la Regió Sanitària Girona; amb l’excepció de la zona de l’Alt Maresme que té l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona com a hospital de referència.

 

Nova hemodinàmica

Cal recordar que a finals de l’any passat, l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta va renovar la sala d’hemodinàmica amb la instal·lació d’un aparell d’última generació, que permet  moltes millores en relació amb el que hi havia fins aquell moment. La compra del nou aparellatge va suposar una inversió de 741.730 euros. La principal millora del nou equipament és la qualitat de la imatge, que facilita tant els diagnòstics com els tractaments. També irradia menys que l’aparell anterior —que era de l’any 2004—, aspecte que és un clar avantatge tant per als pacients com per als professionals. Un altre guany per als professionals de la Unitat és la connectivitat del nou aparell amb altres de l’Hospital; és a dir, aquesta màquina facilita la visualització de proves d’imatge realitzades per altres equipaments del Trueta, com ara els aparells de tomografia axial computada (TAC), les ressonàncies magnètiques o els ecògrafs. A més de l’atenció als codis infart, a la Unitat d’Hemodinàmica del Trueta es realitzen cada any unes 1.500 proves diagnòstiques i uns 730 tractaments (angioplàsties).

 

Codi infart

L’infart de miocardi agut és una causa important de morbimortalitat. A Catalunya, se’n produeixen uns 6.500 casos l’any i es calcula que prop d’un 40% d’aquests infarts (prop d’uns 3.000 a l’any) són casos aguts d’infarts de miocardi amb elevació del segment ST (IAMEST). Aquesta tipologia d’infart es caracteritza per ocasionar una obstrucció total del flux sanguini i, per tant, és responsable d’una part molt important de la mortalitat global per infart. Per això, és vital per a la supervivència i les seqüeles dels pacients que el pateixen que l’actuació mèdica sigui com més ràpida millor amb l’administració d’un tractament repermeabilitzador del vas obstruït. A l’efecte d’optimitzar els circuits assistencials per a l’atenció urgent a l’IAMEST, es va posar en marxa a Catalunya, l’1 de juny de 2009, el Codi infart.

El Codi infart és un protocol d’actuació urgent per al tractament de l’IAMEST que comprèn l’activació organitzada i coordinada d’un seguit de dispositius assistencials, des del Sistema d’Emergències Mèdiques a tots els centres sanitaris de Catalunya, i que permet l’atenció urgent en la fase aguda de la malaltia quan se sospita que un pacient té un infart i és candidat a reperfusió immediata.

En els pacients amb IAMEST, el tractament idoni segons les guies de pràctica clínica és l’angioplàstia primària.

HOSPITAL
Dimecres, 17 Febrer 2016