Consentiment informat

El document de consentiment informat acredita l’autorització del pacient amb coneixement dels riscos o conseqüències de l’acte mèdic. La informació lliurada al pacient ha de garantir que aquest comprèn i accepta el procediment mèdic i els seus riscos potencials amb antelació suficient.

La importància del document de consentiment informat radica en el fet que es tracta d’un document que acredita el compliment de l’obligació d’informar i de no tractar cap pacient sense la seva autorització prèvia, excepte quan hi hagi un risc greu per a la salut i una situació d’urgència greu que no permeti retards.

Més informació

Hospital