Treball Social Sanitari

El Treball Social Sanitari el constitueixen les activitats individuals, familiars i comunitàries, que en l'àmbit de la seva feina realitza el treballador social, degudament format en la vessant sanitària. L’objectiu de la seva tasca és millorar l’entorn social desfavorable que interfereix negativament en un problema de salut, agreujant-lo. Treballem per ajudar al pacient i a la seva família a realitzar un procés d’adaptació a la nova situació després d’una malaltia. 

Inclou també les activitats preventives destinades a la promoció de la salut posant les eines necessàries perquè l’entorn sociofamiliar no incideixi negativament en el problema de salut plantejat.

Les competències intrínseques del treball social sanitari tenen com a centre de gravetat l’atenció als aspectes psicosocials de la persona en el procés de malaltia. L’àmbit de treball és sempre l’equip de salut.

El Treball Social Sanitari garanteix la continuïtat assistencial. Aquesta continuïtat queda reflexada en que en el procés de malaltia és continu entre els diferents nivells assistencials i per aquest motiu, l’atenció s’ha de donar en tot el procés estigui atès en un centre sanitari o en el seu domicili.

Hospital