Comitè d'Ètica Assistencial

L’any 2003 l’hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta va posar en funcionament  el Comitè d’Ètica Assistencial (CEA), un òrgan que pretén assessorar a les persones que ho sol·liciten pel fet d’haver tingut un problema ètic relacionat amb l’assistència rebuda.

El CEA està format per un equip interdisciplinari de professionals sanitaris, juristes i filòsofs amb formació en bioètica. Tots els membres són voluntaris. Aquests membres  s’han compromès a mantenir la confidencialitat de tots els assumptes que s’hi tracten. A Catalunya, els Comitès d’Ètica Assistencials estan regulats per llei.

 

  • La funció del CEA

El CEA és un òrgan autònom que està al servei dels seus professionals, usuaris i familiars d’usuaris per ajudar-los quan tenen algun conflicte ètic relacionat amb l’assistència sanitària. El CEA  té la voluntat de millorar la qualitat assistencial i humanitzar l’exercici de la medicina. Alguns exemples podrien ser: el dret a la confidencialitat de les dades sanitàries, el dret al rebuig de tractaments, Document de Voluntats Anticipades (DVA)...

 

  • No és funció del CEA

Avaluar o manifestar-se sobre les denúncies, queixes o reclamacions presentades contra l’activitat assistencial, com tampoc substituir la decisió clínica del professional o la dels malalts. Per tant, l’assessorament del Comitè és orientatiu, mai d’obligat compliment.
 

  • Qui pot sol.licitar una consulta al CEA?

L’assessorament del Comitè d’Ètica Assistencial el pot demanar el mateix usuari, els seus familiars o representants legals en cas d’incapacitat de l’usuari, els professionals del centre o el mateix Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona.
 

  • Com realitzar la consulta?

Es pot realitzar de 3 maneres:

  1. A través de la Unitat d’Atenció a l’Usuari (UAU) on es disposa d’un full de consulta que el personal de la Unitat facilitarà a la persona sol·licitant. En aquest full s’hi farà constar la identificació del peticionari, els fets o el motiu de la sol·licitud i l’autorització per tal que membres del CEA puguin accedir a l’historial clínic, si es tracta d’un cas clínic.
  1. També es podrà formular la consulta directament a través del correu electrònic a l’adreça del CEA: ceah.girona.ics@gencat.cat . En aquest cas, és important que s’expliqui el cas clínic i s’identifiqui la persona sol·licitant per poder contactar-hi, en cas que la consulta sigui pertinent d’anàlisi i acceptada pel CEA.
  1. A través del formulari següent formulari.

 

Documents:

 

Hospital