L’abordatge als pacients crònics a la Regió Sanitària Girona aconsegueix reduir-ne els ingressos en més d’un 10%

La millora de l’atenció al pacient crònic i alhora l’optimització dels recursos sanitaris ha estat l’objectiu de la prova pilot que s’ha dur a terme en els 41 Equips d’Atenció Primària de Regió Sanitària de Girona. L’estratègia ha estat liderada pel CatSalut, que ha posat les bases del projecte, a partir de les quals cada centre sanitari l’ha planificat i executat. Els resultats definitius,després de la presentació dels resultats preliminars, han estat d’una reducció del 10,22% (que corresponen a 615 altes) dels ingressos hospitalaris urgents dels pacients multiingressadors i un decrement del cost de farmàcia en un 4,51% (període 2010-2011). Cal tenir present que els ingressos que s’han evitat, haurien suposat una despesa pel que fa a les hospitalitzacions de més d’un milió d’euros.

Els 41 centres sanitaris d’Atenció Primària de Salut de la Regió Sanitària de Girona han participat en aquesta prova pilot que contempla una estratègia comuna a la regió per a avançar cap a models de contractació integradors de serveis, amb continuïtat assistencial i que permetin l’avaluació de resultats en salut i la millora de l’assistència i la gestió individualitzada de pacients crònics complexos.

La prova pilot s’ha basat, en una primera fase, en la identificació de pacients crònics amb 2 o més ingressos a l’any atesos en hospitals de la Regió Sanitària. Aquests llistat s’envien periòdicament als centres per tal que es pugui fer un seguiment individualitzat. Aquesta estratègia ha permès canviar l’enfocament de l’abordatge del pacient crònic: fins ara freqüentment s’atenia al pacient en la fase aguda, quan requeria una hospitalització d’urgència, i ara es fa de manera proactiva, és a dir, abans que la seva situació clínica faci necessari l’ingrés hospitalari. La reducció dels ingressos s’ha aconseguit potenciant l’atenció domiciliària del pacient, a través de les infermeres gestores de casos que fan un seguiment als malalts crònics a casa seva, millorant la continuïtat assistencial entre l’atenció primària i l’hospitalària, promocionant alternatives a l’hospitalització convencional com és l’hospitalització domiciliària, facilitant els tractaments a hospitals de dia i fent molta educació en l’autocura del pacient.

Millorar la gestió individualitzada dels pacients crònics complexos i la continuïtat assistencial forma part de l’abordatge a la cronicitat previst al Pla de Salut 2011-2015. El pacient crònic acostuma a haver de ser ingressat més de 2 vegades l’any en el procés de la seva patologia. La implantació d’una estratègia a tota la regió sanitària ha demostrat ser un factor desencadenant d’actituds que permeten un canvi progressiu del model d’atenció als pacients crònics i una gestió més eficient dels recursos.

El Pla de Salut és el marc de referència de totes les actuacions públiques en matèria de salut. És l’eix vertebrador i vol aconseguir una millor qualitat de vida, en què els professionals siguin l’agent principal del canvi, hi hagi una major prevenció i resolució i s’aconsegueixi un sistema més sostenible. S’estructura en 3 eixos vertebradors, nou línies d’actuació i 32 projectes estratègics.

HOSPITAL