El nombre de pacients tractats per infart a la unitat d’hemodinàmia de l'hospital Trueta es duplica en un any

el conseller Boi Ruiz al balanç de l'ampliació horària de les unitats d'hemodinàmica

El conseller de Salut, Boi Ruiz, ha presentat el balanç de l’ampliació horària de les unitats d’hemodinàmica dels tres centres sanitaris de l'Institut Català de la Salut un any després de la posada en marxa. El passat 15 d’octubre de 2012 es va ampliar l'horari de les unitats d'hemodinàmica dels hospitals Joan XXIII de Tarragona, Josep Trueta de Girona i Arnau de Vilanova de Lleida, una acció que tenia com a objectiu millorar els resultats del Codi infart. Fins aleshores, dels deu centres de Codi infart de Catalunya, cinc tenien un horari de 24 hores i uns altres cinc de 8 hores durant els dies laborables. Ara fa un any, els hospitals Joan XXIII de Tarragona, Josep Trueta de Girona i Arnau de Vilanova de Lleida van incrementar l’horari, i van passar a fer de 8 hores al dia els dies laborables a 12 hores cada dia de la setmana.

L’objectiu d’aquesta ampliació horària era millorar l’accessibilitat a l’angioplàstia primària, el procediment terapèutic que cal fer als pacients que han patit un infart de miocardi amb elevació del segment ST (IMEST) per desobstruir l'artèria i que es realitza a les sales d'hemodinàmica.

La millora pretenia poder atendre els pacients amb un interval de temps més curt, és a dir, que els pacients que tenen aquests tres centres com a hospitals de referència poguessin ser tractats al seu territori sense necessitat de desplaçar-se a centres de Barcelona i guanyant temps en desplaçaments. En general, s’accepta que el temps ideal entre el diagnòstic i l’obertura de l’artèria i el restabliment del flux sanguini (reperfusió) és inferior o igual als 120 minuts. Amb aquesta ampliació horària s’ha aconseguit millorar els temps de resposta perquè s’atenen més casos en el mateix territori i els trasllats dels pacients són, lògicament, més breus.

La dades disponibles del registre del Codi infart per al període 2010 a mitjan 2013 mostren que s’ha duplicat el nombre de pacients atesos als centres en els quals s’ha ampliat l’horari i que s’ha reduït el temps que transcorre entre el diagnòstic de l’infart i la reperfusió. En el global de Catalunya la reducció ha estat de 110 minuts de mitjana el 2010 a 103 minuts el 2013.

A més, s’ha augmentat el percentatge de pacients als quals es desobstrueix l’artèria amb angioplàstia primària en menys de dues hores des del diagnòstic, el qual ha passat de 59% l’any 2010 al 65% el primer semestre de 2013. Aquesta millora és per al global de Catalunya, però també s’observa als territoris on hi ha ampliació horària.

Paral·lelament el Departament de Salut ha impulsat diferents campanyes divulgatives per intentar conscienciar la població sobre com cal actuar davant dels símptomes d'infart: campanya per millorar la resposta dels pacients, campanya per promoure la pràctica de l'electrocardiograma abans de 10 minuts, distribució dels cartells als serveis d’urgències dels centres de salut i dels hospitals sobre l’elevació del segment ST, realització dels cursos del Codi infart a tots els centres assistencials i inclusió de la formació com a criteri d’acreditació de centres. Totes aquestes iniciatives, juntament amb l'ampliació horària dels hospitals Joan XXIII, Trueta i Arnau de Vilanova han permès incrementar el nombre d’infarts de miocardi amb elevació del segment ST sotmesos a reperfusió, s’ha incrementat la proporció de reperfusió amb angioplàstia primària i s’ha disminuït el temps entre l'infart i la reperfusió.

Efecte de l’ampliació horària dels serveis d’hemodinàmia per hospitals

L’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta.

La població de referència d’aquest centre pel que fa al Codi infart és la població de la Regió Sanitària Girona, amb l’excepció de la zona de l’Alt Maresme (que té l’Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona com a hospital de referència) a més d'Osona. Les dades preliminars dels nou mesos després de l’ampliació de l’horari de l’hemodinàmica mostra un increment del nombre de codis atesos d’un 140%, un augment del nombre d’IMEST atesos i una forta pujada del nombre d’angioplàsties primàries. Els resultats preliminars mostren també una millora del temps entre l’electrocardiograma i l’obertura de l’artèria dels pacients atesos en el centre, i també ha representat un increment del percentatge de pacients sotmesos a reperfusió amb angioplàstia primària en menys de 120 minuts, que ha passat del 38% al 52%.

L’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona

és el de referència dels residents a les regions sanitàries Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre pel que fa als pacients amb sospita d’un IMEST. Les dades preliminars de l’anàlisi dels nou mesos després de l’ampliació de l’hemodinàmica en relació amb els nou mesos previs, mostren un increment del 97% del nombre de codis activats i tractats a l’hospital i un increment del nombre d’angioplàsties primàries. Aquesta activitat representa una millora dels temps entre l’electrocardiograma i l’obertura de l’artèria i un increment del percentatge de pacients de l’àrea d’influència del centre sotmesos a reperfusió amb angioplàstia primària en menys de 120 minuts, que passa d’un 30% a un 42%.

L’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida

és el de referència per als codis IAM dels residents de les regions sanitàries Lleida i Alt Pirineu i Aran. Les dades preliminars mostren un increment d’un 78% del nombre de codis atesos, un increment del nombre d’angioplàsties primàries, de 41 a 68. Aquesta activitat ha representat també un increment del percentatge de pacients de la seva àrea d’influència sotmesos a reperfusió amb angioplàstia primària en menys de 120, que passa d’un 34% a un 52%.

Codi infart

L’infart de miocardi agut és una causa important de morbimortalitat. A Catalunya, se’n produeixen uns 6.500 casos l’any i es calcula que prop d’un 40% d’aquests infarts (uns 2.600 a l’any) són infarts de miocardi aguts amb elevació del segment ST (IMEST). Aquesta tipologia d’infart es caracteritza per ocasionar una obstrucció total del flux sanguini i, per tant, és responsable d’una part molt important de la mortalitat global per infart. Per això, és vital per a la supervivència i les seqüeles dels pacients que el pateixen que l’actuació mèdica sigui com més ràpida millor administrant un tractament repermeabilitzador del vas obstruït. A l’efecte d’optimitzar els circuits assistencials per a l’atenció urgent a l’IMEST, es va posar en marxa a Catalunya, l’1 de juny de 2009, el Codi infart.

El Codi infart és un protocol d’actuació urgent per al tractament de l’IMEST que comprèn l’activació organitzada i coordinada d’un seguit de dispositius assistencials, des del Servei d’Emergències Mèdiques a tots els centres sanitaris de Catalunya, que permeten l’atenció urgent en la fase aguda de la malaltia quan un pacient és sospitós de tenir un infart i és candidat a reperfusió immediata.

En els pacients amb IMEST, el tractament idoni segons les guies de pràctica clínica és l’angioplàstia primària. A través del programa s’atén qualsevol pacient que alerti el sistema sanitari per mitjà del telèfon d’emergències 112, els serveis d’urgències d’hospitals comarcals o terciaris, el CAP o el CUAP) a causa d’un dolor precordial i sigui diagnosticat d’IMEST.

 

HOSPITAL
Dijous, 10 Octubre 2013