Nefrologia

Servei Assistencial

Presentació

L'especialitat de Nefrologia es pot definir com "l'estudi de l'estructura i funció renal tant en la salut com en la malaltia, incloent-hi la prevenció i tractament de les malalties que afecten el ronyó i al tracte urinari".Els camps d'acció de l'especialitat, els quals circulen tant en l'àmbit domiciliari, ambulatori i a l'hospitalització, es poden dividir segons criteris patològics/terapèutics, però des del punt de vista clínic-assistencial, tots aquests aspectes constitueixen un tot indestriable donada l'íntima interrelació existent entre ells.

a) Nefrologia clínica:

a. Nefropaties congènites i adquirides.

b. Hipertensió arterial

c. Malalties hereditàries

d. Malalties metabòliques i relacionades.

e. Situacions de Fracàs Renal Agut, de qualsevol etiologia.

f. Situacions d'Insuficiència Renal Crònica, de qualsevol estadi o etiologia.

b) Regulació de l'equilibri hidroelectrolític i àcid-base: Com a part integrant en tot malalt greu o amb alteració del Medi Intern.

c) Tècniques terapèutiques:

a. Diàlisi peritoneal

b. Hemodiàlisi

c. Trasplantament renal

d. Altres tècniques de depuració extracorpòria: plasmafèresi, leucocitoafèresi o hemoadsorció.

En els últims anys, la malaltia renal ha assolit una prevalença del 15% i s'ha convertit en la segona patologia amb major creixement en termes de mortalitat, essent actualment la 5a causa de mort en l'àmbit mundial. A més els pacients que estan en fase d'insuficiència renal terminal i que requereixen tractament renal substitutiu (TRS) representen el 0,1% de la població, però consumeixen el 3% de la despesa sanitària.

En l'actualitat, el servei de nefrologia de l'Hospital Trueta és el centre de referència de l'especialitat a tota la Regió Sanitària de Girona, donant suport assistencial, docent i investigador a altres hospitals i àrees bàsiques de la regió.

Com a referència, dona cobertura a una població de 861.753 habitants i comprèn les àrees de:

  • Gironès Nord i Pla de l'Estany
  • Gironès Sud i Selva Interior
  • Selva Marítima
  • Garrotxa
  • Alt Empordà
  • Baix Empordà

El servei de Nefrologia de l'Hospital Trueta actua com a referència a tota la regió sanitària i realitza atenció directa nefrològica a totes les àrees excepte Figueres i Palamós, la qual cosa comporta una població aproximada de 350.000 habitants.

El servei té una plantilla fixa de 7 adjunts (3 estatutaris, 3 interins i 1 eventual), i un cap de Servei. Sis especialistes cobreixen l'atenció continuada 12 hores de manera alterna de dilluns a dissabte i guàrdies localitzades nocturnes i diumenges 365 dies a l'any. Aquesta atenció continuada dona cobertura a tota la Regió Sanitària de Girona.

La part central de la 7a planta de l'Hospital ubica les unitats d'Hemodiàlisi (10 punts de crònics + 2 d'aguts), Diàlisi Peritoneal (2 boxes), el gabinet de Nefrologia, la consulta de Malaltia Renal Avançada i els despatxos dels integrants del servei. A més, té assignats un nombre variable de llits d'Hospitalització (4-6) a la 8a B i 1 o 2 dispensaris diaris a Consultes externes.

El Servei està ubicat a la 7ª planta de l'Hospital-Zona C (Central)
Secretaria de Nefrologia: 972 940 254
Correu electrònic: nefrologia.girona.ics[arroba]gencat.cat

Blog del Servei de Nefrologia per a donar a conèixer la insuficiència renal, i apropar-se als seus pacients amb informació pràctica, testimonis de la malaltia i el seu tractament i vídeos pràctics sobre la diàlisi peritoneal: https://nefrologiatrueta.wordpress.com/

 

Àmbit: 

Hospital