Atenció domiciliària

En línia amb l’envelliment de la població s’ha produït un augment de la incidències i la prevalença de les malalties cròniques, degeneratives i incapacitats.

A tot això s'hi afegeix l’augment de l’activitat hospitalària sense ingrés i l’escurçament del temps d’ estada en els hospitals que fa imprescindible assegurar una bona coordinació entre els serveis assistencials i hospitalaris i d’atenció primària.

L’objectiu de l’atenció domiciliària és el conjunt d’activitats, de caire sociosanitari i d’àmbit comunitari, que es realitza al domicili de la persona amb la finalitat de detectar, valorar i donar suport i seguiment als problemes de salut de l’ individu i la família, per potenciar l’ autonomia i millorar la qualitat de vida de la persona.

L’atenció domiciliària va dirigida a la població amb una patologia aguda, crònica o en procés de final de vida, o a persones grans allitades o confinades al seu domicili.

La detecció de les persones susceptibles de ser ateses en el Programa ATDOM es fa a partir de:

  • la demanda espontània.
  • les altes hospitalàries o sociosanitàries de pacients amb malalties cròniques o amb seqüeles que determinen una pèrdua d’autonomia o amb necessitat de continuïtat de cures ( Programa Prealt)
  • Informació subministrada per familiars, veïns, associacions i altres agents de la comunitat
  • Detecció de les persones grans que viuen soles o amb família amb  capacitat limitada de suport.
  • Els programes socials d’ajut a domicili.

Les activitats del Programa són de prevenció i promoció de la salut, activitats de valoració i avaluació tant del pacient com del cuidador, activitats assistencials en el que es valoren les intervencions més efectives possibles, activitats rehabilitadores afavorint la màxima independència del pacient i activitats de coordinació entre els membres del propi equip i  altres professionals de nivells assistencials diferents  que puguin intervenir en la millora i qualitat de vida del pacient.

Primaria