Política de privacitat

El lloc web www.icsgirona.cat és propietat de l’Institut Català de la Salut.

La present política de privacitat té per objecte proporcionar informació sobre com l’Instititut Català de la Salut a Girona tracta les seves dades personals d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Responsable del Tractament

El Responsable del Tractament de les seves dades personals és l'Institut Català de la Salut a Girona amb CIF Q5855029D amb domicili a Avinguda de França, S/N, 17007 Girona, telèfon (34) 972940205, i correu electrònic uauh.girona.ics@gencat.cat

Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades adreçant un correu electrònic a dpd@ticsalutsocial.cat, un escrit a Fundació TIC Salut Social, Edifici Salvany, C/Roc Boronat, 81-95, 08005 Barcelona o bé trucant al telèfon (34) 93 553 26 42.

Tractaments de dades

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta a tractament de les dades personals i a la lliure circulació d’aquestes, en endavant RGPD, l'Institut Català de la Salut a Girona l’informa que el tractament de les seves dades serà garantir el registre i seguiment del tractament mèdic sanitari prestat al centre; assegurar el contínuum assistencial entre els diferents dispositius sanitaris i socials; facilitar la informació necessària per a la correcta facturació del cost dels serveis prestats, complimentar la seva història clínica en el centre i implementar els mecanismes de coordinació d’històries clíniques que es desenvolupin.

Aquesta informació serà utilitzada pels serveis administratius i serveis directament vinculats a l’assistència sanitària de l'Institut Català de la Salut a Girona, cadascun en les seves competències, i pot ser tramesa total o parcialment als estaments oficials públics i privats que, per motius legals o de necessitat material hagin d’accedir a les dades a l’efecte de la correcta prestació de l’assistència mèdic-sanitària que constitueix la finalitat del tractament d’aquestes dades.

Així mateix l'Institut Català de la Salut a Girona posa en coneixement que participa en la Història Clínica Compartida de Catalunya. Les dades dels pacients als que presti assistència als centres de l'ICS Girona quedaran integrades en la Història Clínica compartida de Catalunya, d’acord amb els requeriments legals i seguint les instruccions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que és el responsable d’aquest fitxer.

A continuació és realitza una descripció dels tractaments efectuats per l’Institut Català de la Salut a Girona:

 

Tractament

Pacients atesos a l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta

Finalitat

Garantir el registre i el seguiment del tractament medicosanitari, sociosanitari i social, així com el continuum assistencial dels usuaris, pacients o residents atesos a l'atenció hospitalària i primària.

Legitimació

Missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics (RGPD: 6.1.e): Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat. Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya. Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut.
Termini de conservació Les dades s'han de conservar durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta finalitat i tractament de les dades previstes a la legislació laboral.

Destinataris

Registres públics, entitats asseguradores, organismes de la Seguretat Social, entitats sanitàries. Administracions públiques amb competència en la matèria.

 

Tractament

Administració i comptabilitat

Finalitat

Realitzar els processos habituals de gestió d'administració, comptabilitat, compres i magatzem.

Legitimació

Missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics (RGPD: 6.1.e): Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat; Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya. Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut.

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Termini de conservació Les dades s'han de conservar durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta finalitat i tractament de les dades

Destinataris

Ciutadans, residents, proveïdors.

 

Tractament

Recursos humans

Finalitat

Gestió de recursos humans, control horari, incompatibilitat, vigilància de la salut i prevenció de riscos laborals del personal
Legitimació Execució d'un contracte en què l'interessat és part i Compliment d'una obligació legal: Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.
Termini de conservació Les dades s'han de conservar durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta finalitat i tractament de les dades.
Destinataris Administració tributària, altres òrgans de l'Administració  pública, entitats asseguradores, organismes de la Seguretat Social, sindicats i juntes de personal.

 

Tractament

Gestió de reclamacions de responsabilitat patrimonial

Finalitat

La gestió i tramitació dels expedients de responsabilitat patrimonial presentats pels usuaris del sistema sanitari català.

Legitimació

Compliment d'obligació legal: Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora.
Termini de conservació Les dades s'han de conservar durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta finalitat i tractament de les dades.

Destinataris

Entitats asseguradores.

 

Tractament

Persones usuàries registrades via web

Finalitat

Possibilitar la tramesa d'informació que les persones interessades sol·liciten per via web

Legitimació

Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals.
Termini de conservació Les dades s'han de conservar durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta finalitat i tractament de les dades

Destinataris

No s'aplica

 

Tractament

Registre i gestió de la borsa de treball temporal

Finalitat

Disposar d'una relació de persones capacitades per cobrir temporalment llocs de treball a L’Institut Català de la Salut, amb la informació suficient per seleccionar candidats en funció dels perfils dels llocs de treball a cobrir.

Legitimació

Missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics (RGPD: 6.1.e): Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

Termini de conservació

Les dades s'han de conservar durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta finalitat i tractament de les dades.

Destinataris

Sindicats i juntes de personal

 

Tractament

Pacients atesos en centres d'Atenció Primària de l'Institut Català de la Salut a Girona

Finalitat

Garantir el registre i el seguiment del tractament medicosanitari, sociosanitari i social, així com el contínuum assistencial dels usuaris, pacients o residents atesos en atenció primària.

Legitimació

Registres públics, entitats asseguradores, organismes de la Seguretat Social, entitats sanitàries. Administracions públiques amb competència en la matèria.

Termini de conservació

Les dades s'han de conservar durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta finalitat i tractament de les dades

Destinataris

Ciutadans i residents.

 

Tractament

Videovigilància

Finalitat

Garantir la seguretat de persones, bens i instal·lacions.

Legitimació

Missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics (RGPD: 6.1.e): Instrucció 1/2006, de 8 de novembre, de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, sobre el tractament de dades personals amb fins de vigilància a través de sistemes de càmeres o videocàmeres; Llei 5/2014, de 4 d'abril, de seguretat privada.
Termini de conservació Les dades s'han de conservar durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta finalitat i tractament de les dades.

Destinataris

Forces i cossos de seguretat

 

És obligatori facilitar totes les dades?

Quan se sol·liciten dades per tramitar l’acció desitjada, s’informarà del caràcter necessari de les dades que es consideren imprescindibles. Si no es faciliten les dades obligatòries, no serà possible tramitar la sol·licitud efectuada.

Vostè és el responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens lliura i té la facultat d’exercir els drets d’accés , rectificació , supressió, limitació del tractament, portabilitat i d’oposició de les seves dades d’acord amb el que disposa la normativa en protecció de dades.

Com pot exercir els seus drets?

Quan el tractament de les seves dades personals estigui basat en el seu consentiment podrà revocar l’autorització que va donar en qualsevol moment i podrà exercir els seu drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament dirigint-se per escrit a l’adreça de correu electrònic uauh.girona.ics@gencat.cat o per correu postal a la Unitat d’Atenció a l’Usuari, Hospital Universitari Doctor Josep Trueta,  Avinguda de França, S/N, 17007 Girona.

En qualsevol cas, la seva sol·licitud haurà d’anar acompanyada de fotocopia del seu Document Nacional d’Identitat, passaport o document legal vàlid que l’identifiqui. 

L'Institut Català de la Salut a Girona l’informarà sobre les actuacions derivades de la seva petició en el termini d’un mes. En cas de tractar-se de sol·licituds especialment complexes, es pot ampliar el termini dos mesos més, sempre informant de l’ampliació del termini dins el primer mes.

Així mateix, se l’informa el seu dret a, en cas de no estar d’acord amb el tractament realitzat per la nostra entitat o considerar vulnerats els seus drets , presentar una reclamació en tot moment davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o a l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades.

 

ICSGirona