Aliança estratègica ICS-IAS

El 2 de gener de 2016 de se signa el Conveni d'aprovació del text refós del comveni marc d'aliança estratègica entre l'ICS Gerència Territorial de Girona i l'IAS, empresa pública adscrita al Servei Català de la Salut, que actualitza jurídicament el conveni signat entre l'ICS Girona i IAS l'any 2006, el primer document que emmarca l'aliança estratègica entre les dues institucions sanitàries amb l’objectiu comú d’assolir el màxim aprofitament dels respectius dispositius assistencials, en termes de complementarietat i garantia de l’eficiència global de l’oferta de serveis sanitaris al territori per millorar l’atenció sanitària als ciutadans del nostre territori.

El conveni, tal com s'expressa clarament en el seu redactat, preserva la independència d'ambdues institucions.

Aquest conveni se suma als que ja té signats l'ICS a Girona amb les empreses públiques amb les que col·labora de manera habitual, sobretot en el marc de l'Hospital universitari de Girona Dr. Josep Trueta, com són l'Institut Català d'Oncologia, l'Institut de Diagnòstic per la Imatge o el Banc de Sang i de Teixits. El nou document és el reflex de la realitat actual, s'adapta a les necessitats del moment, posant en valor l'aliança estratègica entre l'IAS i l'ICS a Girona -anomenada com a tal- amb l’objectiu de millorar l’atenció sanitària als ciutadans del nostre territori.

Segons el nou acord, la constitució de l’aliança estratègica entre l’ICS Girona i l’IAS es fonamenta en establir un marc estable de relació entre ambdues entitats i determinar les condicions en les que es regirà aquesta col.laboració. L’objectiu és definir, establir i instrumentar un projecte de direcció estratègica i de gestió compartida per a la planificació, coordinació, control i desplegament de l’estructura directiva, de serveis centrals i de l’activitat assistencial de les diverses especialitats mèdiques dels diferents centres i serveis d’ambdues institucions, ja sigui de l’àmbit de l’atenció primària com hospitalària. 

L’acord ha de permetre potenciar les sinergies entre les dues entitats per assolir el màxim aprofitament dels seus serveis assistencials, per optimitzar els recursos existents, facilitar la transmissió de coneixements i potenciar la millora professional amb la finalitat de proporcionar una assistència el més acurada possible als ciutadans de la Regió Sanitària de Girona sota els criteris d’economia, rendibilitat i productivitat de les respectives especialitats mèdiques.

 

Conveni del 2 de gener de 2016 d'aprovació del text refós del conveni marc d'aliança estratègica entre l'ICS Gerència Territorial de Girona i l'IAS, empresa pública adscrita al Servei Català de la Salut.

Addenda del Servei d'Anatomia Patològica

Addenda del Servei de documentació mèdica i codificació

Conveni marc d’aliança estratègica entre l’Institut Català de la Salut – Gerència Territorial de Girona - i l’Institut d’Assistència Sanitària, empresa pública adscrita al Servei Català de la Salut

Conveni addicional 1 al Conveni marc d’aliança estratègica, entre l’Institut Català de la Salut – Gerència Territorial de Girona - i l’Institut d’Assistència Sanitària, empresa pública adscrita al Servei Català de la Salut

Conveni multilateral de col.laboració, coordinació i cooperació en màteria de laboratori clínic entre l'Institut Català de la Salut, l'Institut d'Assistència Sanitària i la Fundació Hospital de Campdevànol

 

ICSGirona