Els hospitals Trueta i Santa Caterina redueixen la llista d’espera dels catorze procediments garantits un 23,5% i un 27%, respectivament

una intervenció quirúrgica a l'hospital Trueta

L’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta i l’Hospital Santa Caterina de Salt han complert amb els objectius marcats pel CatSalut i no tenen cap pacient esperant-se més de sis mesos per operar-se d’algun dels catorze procediments garantits. Ambdós centres, que comparteixen Gerència, han fet un esforç important per reduir les llistes d’espera, prioritzant aquells pacients que feia més temps que s’esperaven per ser intervinguts quirúrgicament. Així, al tancament de 2014, el 65% dels pacients pendents d’operar-se al Trueta dins aquest grup d’intervencions feia menys de tres mesos que s’esperaven, percentatge que augmenta fins al 72% en el cas del Santa Caterina.

En aquest sentit, han estat fonamentals les propostes de la Taula de Programació, formada per membres de totes les categories professionals que intervenen en el procés quirúrgic, que han servit per optimitzar les hores d’activitat dels quiròfans i treure’n el màxim rendiment. Entre d’altres propostes s’ha dut a terme una ampliació dels quiròfans de cirurgia major ambulatòria d’oftalmologia durant els mesos d’estiu i, al mateix temps, s’han incrementat les hores de quiròfan de cirurgia oncològica. Això ha permès descongestionar les intervencions pendents i poder fer front al compliment dels objectius de reducció de llista d’espera d’altres patologies.

Al mateix temps, des de l’Hospital de Santa Caterina de Salt s’han concentrat els esforços a incrementar la programació de cirurgies i, a proposta de la Taula Quirúrgica, a redistribuir amb freqüència els quiròfans en funció de les activitats prioritàries que hi ha hagut en cada moment. En aquest sentit, l’any passat s’han fet en aquest centre fins a 4.614 operacions quirúrgiques programades (2.787 de les quals han estat ambulatòries), cosa que ha suposat un increment del 2,5% en relació amb l’any anterior. Cal tenir present, a més, que aquest centre ha realitzat obres a l’Àrea Quirúrgica durant bona part de l’any, amb l’impacte que aquests treballs han tingut sobre l’activitat. Les obres han permès que el mes d’octubre es posés en marxa un nou quiròfan per a cirurgia major i un altre per a petita cirurgia. Aquests treballs no han repercutit en els pacients, ja que la col·laboració amb l’hospital Josep Trueta ha permès que els pacients que requerien una operació d’urgència fossin operats al Trueta.

Cal recordar que els catorze procediments garantits són: pròtesis de maluc i de genoll; cataractes; extirpacions de les amígdales, de la vesícula biliar, de l’úter i de la pròstata; reparacions dels lligaments del genoll; canals carpianes; hèrnies inguinals; galindons; quists pilonidals; varius i circumcisions.

Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta

A l’Hospital Josep Trueta, el 2014, s’ha realitzat un 5,8% més d’operacions quirúrgiques dels catorze procediments garantits que l’any anterior, fet que ha permès reduir la llista d’espera un 23,54%, i aconseguir que no hi hagi cap pacient que hagi d’esperar-se més de sis mesos per una d’aquestes operacions. Així, aquest any s’han realitzat 7.541 operacions dels catorze procediments, i s’ha passat de tenir 1.436 pacients en llista el 2013 (397 amb una espera superior a mig any), a tenir-ne 1.098, tots ells amb una demora de menys de sis mesos.

Pel que fa a la llista d’espera general del centre de tots els procediments, també s’ha vist reduïda un 6%, passant de 4.541 pacients en espera per operar-se al Trueta, el 2013, a 4.272, el 2014. Aquesta reducció ha estat possible, gràcies a l’increment  de l’activitat quirúrgica programada.  

Hospital de Santa Caterina de Salt

Pel que fa a l’Hospital de Santa Caterina de Salt, el 2014 ha tingut un comportament similar: s’ha incrementat un 3,6% l’activitat quirúrgica dels catorze procediments garantits, passant de realitzar 3.993 operacions, el 2013, a 4.140, el 2014. Aquest augment ha permès reduir un 27% el nombre de pacients que s’esperen per ser intervinguts d’un dels catorze procediments garantits: si al desembre de 2013 hi havia 847 pacients esperant-se (133 dels quals feia més de sis mesos que s’esperaven), al tancament de 2014 la llista és de 619 pacients, tots amb una demora inferior a mig any. La llista d’espera total és de 2.032 pacients, molt similar a la de 2013.

La Gerència i la Direcció dels dos centres volen agrair els esforços que han fet els professionals de l’ICS i de l’IAS per aconseguir incrementar l’activitat quirúrgica i reduir les llistes d’espera, un resultat que no hauria estat possible sense el compromís de tots i cadascun dels treballadors amb els nostres pacients.

28 de gener de 2015

Gabinet de comunicació i premsa
Institut Català de la Salut Girona i Institut d'Assistència Sanitària
twitter: @htrueta @icsgirona @iasgirona

ICSGIRONA
Dimecres, 28 Gener 2015