Vint especialitats del Trueta i el Santa Caterina ja treballen conjuntament, dins el Projecte CIMS

un quiròfan de cirurgia major ambulatòria

El Projecte CIMS neix el 29 de novembre de 2012, uns mesos més tard que es creés una gerència única per gestionar l’Institut Català de la Salut a Girona i l’Institut d’Assistència Sanitària, amb l’objectiu de crear aliances estratègiques entre les dues entitats proveïdores de serveis assistencials més importants de la Regió Sanitària de Girona que, plegades, ofereixen serveis de tots els àmbits assistencials: atenció especialitzada, primària i sociosanitària, treball social i salut mental. El Projecte CIMS té com a primera missió desplegar el Pla de Salut de Catalunya 2011-2015 dins l’àmbit i el territori on té competència.

L’Institut Català de la Salut a Girona gestiona un total de 26 equips d’atenció primària (amb un total de 36 centres d’atenció primària i 112 consultoris locals) i l’hospital de referència de la Regió, l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta que, a més, actua com a hospital bàsic per a set àrees bàsiques de salut (ABS). L’ICS a Girona té un equip de 3.273 professionals, i un pressupost assignat per a aquest 2014 de 211.345.401 euros. 

Per la seva banda, l’IAS presta a tota la Regió Sanitària de Girona els serveis de salut mental. A més, ofereix atenció sociosanitària a les comarques del Gironès, la Selva i el Pla de l’Estany i gestiona l’Hospital Santa Caterina, que ofereix assistència especialitzada als habitants de la Selva interior i part del Gironès. També s’ocupa de l’atenció primària de les àrees bàsiques de salut (ABS) d’Anglès, Breda-Hostalric i Cassà de la Selva. Per desenvolupar aquesta activitat disposa de 1.370 professionals, un hospital, un centre sociosanitari i una estructura de 24 centres per a l’atenció comunitària a la salut mental,  quatre CAP i onze consultoris locals.

El Projecte CIMS neix amb la voluntat de crear aliances entre l’ICS Girona i l’IAS, integrant els seus serveis, unificant processos i protocols i, en definitiva, amb la voluntat de millorar l’atenció a la ciutadania de la nostra demarcació. El projecte pren el coneixement i l’experiència dels professionals com a base per a la millora contínua de la tasca assistencial. I és per aquest motiu, que la participació i la implicació dels professionals en la creació del projecte ha estat clau des del primer moment.

Accions realitzades des que es va posar en marxa el Projecte CIMS:

ANÀLISI DE PROCESSOS I PLA DE MILLORA

En aquest temps s’han posat en marxa fins a onze grups de treball, formats per 373 professionals de les dues institucions i de totes les categories laborals, que han avaluat els diferents processos assistencials, a més de línies que la institució considera estratègiques. Aquests equips de treball han fet una important tasca d’anàlisi dels seus processos per tal de detectar els punts forts i els punts febles i, a partir d’aquesta reflexió, aportar propostes de millora. La implicació dels mateixos professionals en l’execució de les millores és també un fet clau.

Així, durant aquests darrers 22 mesos s’han analitzat a fons diversos aspectes de l’Hospital Trueta i del Santa Caterina, des del procés quirúrgic, l’hospitalització, les urgències, la unitat de crítics, els gabinets d’hospitals de dia fins a l’atenció als pacients crònics; aquest darrer aspecte amb una important implicació de l’atenció primària. L’anàlisi d’aquests processos ha donat com a fruit la proposta  de 392 accions de millora, de les quals s’ha iniciat la implantació.

També s’han analitzat, avaluat i proposat millores en un seguit de processos que per a l’organització són considerats estratègics: la participació de la ciutadania; la continuïtat assistencial; la innovació, recerca i transferència de coneixement; les mesures d’estalvi i de sostenibilitat; la docència i la formació continuada i la visibilitat de l’excel·lència. En aquest cas, els professionals han proposat 86 accions de millora i, ara per ara, hi ha un 8,14% d’implantació realitzat i un 69% en procés.

INTEGRACIÓ DELS DISPOSITIUS ASSISTENCIALS

La unificació dels processos per garantir l’equitat assistencial entre els usuaris del Trueta i els del Santa Caterina és un dels principals objectius del Projecte CIMS.  En aquest sentit, s’ha fet una important tasca per integrar els dispositius assistencials dels dos centres de cadascuna de les especialitats. En aquest moment estan definits els coordinadors assistencials de vint dels serveis integrats, a més dels tretze que no ho estan, és a dir, dels que pot disposar un dels dos centres hospitalaris (per exemple, la Unitat de Crítics al Trueta o la Unitat de Pal·liatius al Santa Caterina). Només hi ha dos serveis pendents d’integració, anàlisis clíniques i pneumologia. Els coordinadors assistencials tenen l’encàrrec d’elaborar un pla funcional d’integració del dispositiu assistencial, pla que ha de ser validat per les autoritats sanitàries.

INTEGRACIÓ DE SERVEIS DE SUPORT

La creació d’una Direcció de Suport única per gestionar l’àrea d’hoteleria, manteniment i obres de les dues institucions ha permès unificar els serveis externalitzats de bugaderia (des de l’1 de gener de 2014), missatgeria i transport de mostres i seguretat (ambdós des de l’1 de març de 2014) i neteja (des de l’1 d’abril de 2014), fet que haurà permès un estalvi anual estimat d’uns 493.000 euros. A més, el Projecte CIMS ha facilitat que l’IAS s’hagi afegit des de finals de 2013 a la compra conjunta que es fa a l’Institut Català de la Salut pel que fa al subministrament elèctric, fet que s’estima que permetrà que s’obtingui un estalvi anual d’uns 200.000 euros. Aquestes accions ens permeten ser més sostenibles i eficients.

INTEGRACIÓ DE L’ATENCIÓ PRIMÀRIA

Aquesta passada primavera s’ha posat fil a l’agulla per a la integració de l’atenció primària, que està formada per 26 equips d’atenció primària de l’ICS i tres de l’IAS. En aquest sentit, s’està fent una tasca important per harmonitzar l’atenció a la ciutadania d’aquell nivell, posant especial èmfasi en l’abordatge dels pacients crònics, per ser més resolutius i en la implantació de les noves tecnologies de la informació en els processos assistencials, com ara fórmules de telemedicina i de consulta virtual amb els professionals especialistes per evitar derivacions. Tot plegat, línies de treball que donaran resposta al Pla de Salut de Catalunya 2011-2015  de manera coordinada al territori.

INTEGRACIÓ DELS SISTEMES D’INFORMACIÓ

La integració dels sistemes d'informació i el fet de poder compartir la informació clínica dels pacients des de l'ICS Girona i des de l'IAS és una peça clau per a l'èxit del projecte. Es va començar el mes de març de 2013, quan els centres d'atenció primària de les ABS que gestiona l'IAS (Breda-Hostalric, Anglès i Cassà de la Selva) van adoptar la mateixa estació clínica de treball que s’utilitza a l’atenció primària de l'ICS: l'Estació clínica d’atenció primària (ECAP).

El canvi més important, però, ha estat la implantació del SAP ARGOS a l'IAS aquest mes de juny passat, tant en l’àmbit de l’atenció especialitzada, com de la sociosanitària i la salut mental. Aquest nou sistema d’informació és el mateix que usa l’ICS Girona i permet que els professionals d’ambdues institucions puguin accedir de forma segura a la història clínica electrònica i única dels pacients, amb el conjunt de la informació associada a tots els processos diagnòstics i terapèutics de la seva història de salut. També unifica la gestió administrativa.

La integració dels sistemes d'informació continua ara, amb la implantació del Programa Gacela Care, l’aplicació informàtica de  cures d’infermeria integrada a SAP que es posarà en marxa a finals d’any. Més endavant, es preveu integrar també el programa de gestió de farmàcia Silicon.

INTEGRACIÓ D'ALTRES SERVEIS

El Projecte CIMS ha comportat també la integració d'altres serveis com són el Gabinet Tècnic, les unitats d'atenció al ciutadà, el Gabinet de Comunicació o les comissions de promoció de la salut.

CONÈIXER L’OPINIÓ DEL CIUTADÀ

Escoltar l’opinió dels ciutadans, els receptors dels nostres serveis, és de relleu per al Projecte CIMS ja que l'objectiu del projecte és millorar l’atenció que reben. És per aquest motiu que a les opinions que ja es recollien de manera sistemàtica des de les unitats d'atenció al ciutadà i a les enquestes de satisfacció que ja es feien habitualment des de la mateixa institució (dins el PLAENSA del CatSalut), en els propers tres mesos s’hi afegirà  una recollida proactiva de suggeriments als usuaris de tots els centres, en el marc del Projecte CIMS. En aquest sentit, d'ara i fins al desembre, tots els centres d'atenció primària i els dos hospitals tindran instal·lat un punt per recollir les opinions i, sobretot, els suggeriments de millora dels usuaris, que seran convidats personalment a dir-hi la seva.

Amb la intenció de copsar l’opinió de la ciutadania també naixerà, el proper 20 d'octubre, el Consell del Ciutadà, format per persones representants de diferents col·lectius de la societat gironina. La intenció és que les trobades amb aquest grup siguin sistemàtiques i que ens ajudin a millorar.

LEAN MANAGEMENT, COM A FILOSOFIA DE GESTIÓ

El Lean Management és un model i filosofia de gestió empresarial que té per objectiu crear valor afegit amb els mínims recursos.

En el marc del Projecte CIMS s'està adoptant la filosofia Lean, la qual està en ple procés d'implantació a alguns dels serveis, com ara urgències, crítics i les unitats de medicina interna.

AUGMENT DE L'ACTIVITAT QUIRÚRGICA

En el marc del Projecte CIMS s'han dut a terme diferents accions encaminades a incrementar l'activitat quirúrgica. En aquest sentit, s'ha fet una inversió important per dotar de més quiròfans l'Hospital Santa Caterina i també per millorar les instal·lacions dels de l'Hospital Josep Trueta.

 

El nou quiròfan de cirurgia Obres de millora als quiròfans

Justament ahir es van posar en marxa els dos quiròfans nous del Santa Caterina, després de 10 mesos d'obres. S'hi ha construït un nou quiròfan de cirurgia major i una sala per a cirurgia menor, que és la cirurgia que requereix només anestèsia local. Amb aquests dos nous espais, el Santa Caterina passa de tenir set quiròfans: sis per a cirurgia major, a més d’un d’específic per a cirurgia menor, un tipus d’operacions que fins ara es realitzava en un dels quiròfans convencionals, i que ara es podrà dedicar a acollir operacions quirúrgiques majors. S’estima que la posada en marxa de les noves sales permetrà al centre incrementar cada any la seva activitat quirúrgica un 20% en el cas de la cirurgia major i un 30 % en el de la cirurgia menor, cosa que millorarà la seva accessibilitat i resolució. L’obra ha tingut un cost de 634.000 euros a més de 370.000 euros en concepte d’equipament.

Així mateix, a l'Hospital Dr. Josep Trueta s'han invertit aquest any prop de 200.000 euros per fer actuacions de millora als onze quiròfans: s'han substituït els terres de deu dels quiròfans, s’han instal·lat portes automàtiques en quatre, i s'ha millorat el sistema de climatització.

L’aliança estratègica entre els dos centres sanitaris ha facilitat la col·laboració entre els dos blocs quirúrgics, cosa que ha permès traslladar i operar pacients al Trueta quan els quiròfans del Santa Caterina han hagut d'estar tancats per obres.

 

Reorganització de l'activitat

Des del Trueta s'ha fet també un important esforç de reorganització del Bloc Quirúrgic per tal de poder incrementar l'activitat i reduir les llistes d'espera, especialment dels procediments amb més pacients. Així, les previsions són poder tancar el 2014 havent realitzat un 7,4% més d'intervencions que l'any passat, durant el qual ja s'havia incrementat l'activitat.

Al Santa Caterina, en el dia d'avui, l'activitat quirúrgica es manté en els mateixos nivells de l'any passat. Però la posada en marxa dels dos nous quiròfans ens permetran tancar l'any amb un increment del 3,7%.

Així doncs, en el marc del Projecte CIMS, des de l'any 2012 ha augmentat l'activitat de quiròfans en un 15,08%, un augment molt significatiu tenint en compte la conjuntura econòmica del moment. L’estratègia s'ha centrar a prioritzar els pacients que fa més temps que estan en llista d'espera, amb l'objectiu de reduir els temps d'espera per ser operats.

Compliment dels objectius de salut

Aquests canvis reorganitzatius ens permeten assegurar que tant l'ICS Girona com l'IAS tancaran el 2014 complint els objectius marcats pel CatSalut i per l'Institut Català de la Salut i, en aquest sentit, no hi haurà cap pacient esperant més de sis mesos en cap dels catorze procediments garantits, ni cap pacient de cirurgia cardíaca amb més de tres mesos d'espera. De fet, aquest darrer objectiu ja s'ha assolit atès que, gràcies al Pla de xoc de cirurgia cardíaca que es va posar en marxa aquest estiu amb Can Ruti i Vall d'Hebron, s’ha pogut reduir la llista d'espera en un 83%.

Altres accions realitzades

Com s’ha esmentat, el marc de treball del Projecte CIMS és donar compliment al Pla de Salut 2011-2015, i en aquest sentit, en aquests dos anys s'han dut  terme moltes altres Accions en aquesta línia:

 • Reorganització sociosanitària i de la Unitat de Subaguts de l'IAS: la primera de la Regió, i pensada per a pacients crònics diagnosticats que pateixin un procés d’agudització de la seva malaltia. La Unitat dóna servei als pacients que tenen l’Hospital Santa Caterina i l’Hospital Trueta com a hospitals de referència.
 • Accions de millora de la seguretat dels pacients.
 • Accions per millorar l'accessibilitat i la resolució de l'atenció primària: s'han dotat dotze centres d’atenció primària (CAP) amb aparells d'ecografia i s'han format 24 metges de família; s'han posat en marxa consultes virtuals de telemedicina amb les especialitats d'urologia, traumatologia i cardiologia...
 • S'han fet accions per millorar l'abordatge dels pacients crònics, com ara la creació de les figures de les infermeres gestores de casos i infermeres clíniques arreu de la Regió Sanitària de Girona, la implantació de més grups del Programa Pacient Expert Catalunya® i de grups nous...

 

Properes accions i fites

El Projecte CIMS encara un final d'any amb molts projectes a punt de posar-se en marxa. Aquestes són algunes de les accions que creiem que cal destacar, i de les quals ja anirem informant a mesura que s’implementin:

 • La posada en marxa a l'Hospital Josep Trueta de la Unitat Polivalent d’Alta Intensitat de Cures (UPIC).
 • La primera trobada del Consell del Ciutadà, el proper 20 d'octubre.
 • La recollida de suggeriments entre els ciutadans als principals centres de salut de l'ICS i l'IAS a la Regió, entre els mesos d'octubre i desembre.
 • L’inici dels grups de treball dels processos de pal·liatius i de parts.
 • La culminació de la integració dels dispositius assistencials: definir la figura del coordinador clínic dels serveis de pneumologia i anàlisis clíniques i continuar treballant els plans funcionals de totes les especialitats, tant des del punt de vista de definició com d'execució.
 • Vertebrar el Laboratori Clínic Regional a l'Institut d'Assistència Sanitària i posar fil a l'agulla per a l'ampliació de les urgències del Trueta.
 • Acabar amb la implantació del programa de cures d'infermeria Gacela Care, iniciat aquest setembre, i començar a treballar en la integració al Silicon, més endavant.
 • Consolidar el Lean Management com a metodologia de treball.
 • Donar compliment als objectius del CatSalut marcats per a aquest 2014.
 • Complir amb el pressupost assignat per a aquest any, tant a l'ICS com a l'IAS.

La qualitat assistencial, el nostre repte

La qualitat assistencial és un dels nostres reptes: fer més feina i fer-la més bé. És en aquest sentit, que estem orgullosos de la Xarxa de salut mental de l'IAS que ha estat designada aquest 2013 per la com a model de referència en salut mental a Europa, arran de l’estudi “Refinement: Research on Financing systems’ Effect on the quality of Mental  health care”. Es tracta d’una recerca exhaustiva sobre com els sistemes de finançament afecten la qualitat de l'atenció en salut mental al continent. És un projecte col·laboratiu i de comparació entre nou països: Itàlia, Àustria, Espanya, Anglaterra, França, Finlàndia, Suècia, Estònia i Romania.

També cal posar en valor la tasca feta a l’ICS Girona en l’abordatge als pacients crònics, que situa el Trueta com l’Hospital amb major nombre d’ingressos evitables de pacients amb MPOC i insuficiència cardíaca, segons el darrer informe de la Central de Resultats.

Durant el 2013 tant l'Hospital Santa Caterina com el Trueta van ser auditats per l'empresa TUV Reinland, dins el Pla d'acreditacions dels Hospitals d'Aguts de Catalunya, i van obtenir un resultat final de 94,81 sobre 100 al Trueta, i de 95,38 a l'IAS, notablement superior als 86,23 i 84,04 que havien obtingut respectivament el 2008. El resultat definitiu d'aquestes avaluacions s'ha donat a conèixer aquest mes de juliol. La Gerència ha valorat molt positivament l'esforç i la implicació dels professionals que han fet possible aquesta puntuació.

ICSGIRONA
Dijous, 2 Octubre 2014