El Trueta augmenta un 4% l'activitat quirúrgica i l'atenció primària aposta per ser més resolutius i millorar l'atenció al pacient crònic

sessió de balanç de gestió a la sala d'actes de l'hospital Trueta

Dimarts al matí es va realitzar a l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta la sessió de balanç de gestió en la qual l'equip directiu de l'ICS a Girona en el marc del Projecte CIMS va presentar els principals resultats del 2013, així com les accions previstes per al 2014. Amb una clara voluntat informativa i de transparència envers els professionals, els responsables de la institució van avaluar els indicadors de gestió, econòmics i assistencials.

La radiografia feta a l'Hospital Universitari Dr. Josep Trueta revela una estabilitat de l'activitat, amb un lleuger creixement dels indicadors en relació amb l'any passat. En
aquest sentit, el 2013 hi va haver 18.155 ingressos hospitalaris (0,61% més que el 2012), amb un total de 93.995 estades hospitalàries (0,27% més que el 2012). Una dada que cal destacar és la reducció de la mortalitat en un 11,25%. Pel que fa a l'activitat quirúrgica, el 2013 es van fer 10.982 operacions, un 3,7% més que l'any anterior.

D'aquestes, 4.423 van ser intervencions quirúrgiques convencionals programades (un augment de 5,71% en relació amb el 2012), 2.753 de cirurgia major ambulatòria
(increment de 2,49%), 3.067 d'urgents (8,87 d'increment), i en canvi hi ha hagut un clar descens de la cirurgia menor: 739 en total, un 18% menys. També es va detectar un descens en el nombre de parts, amb un total de 1.285. El nombre d'urgències ateses ha estat pràcticament el mateix que l'any 2012, amb 64.371 assistències. Pel que fa a l'activitat ambulatòria, aquesta ha registrat un lleuger increment del 3,23%, amb un total de 238.868 visites. Cal posar de relleu la tendència a l'alça ja experimentada els darrers anys pel que fa a l'activitat de l'hospital de dia, amb un total de 128.184 tractaments, un 4,20% més que el 2012. Un altre dels indicadors que ha anat millorant els darrers anys és l'estada mitjana dels pacients hospitalitzats: mentre que el 2009 aquesta era de 6,1 dies, el 2013 va ser de 5,2. Paral·lelament, la complexitat assumida pel centre s’ha anat incrementant any rere any, malgrat que des del 2011 es manté de manera bastant estable.

L'atenció primària millora l’atenció al pacient crònic
A la Regió Sanitària de Girona, l'ICS gestiona 26 equips d’atenció primària (EAP). En aquest context, cal posar l'accent en el pas endavant que s'ha fet per guanyar en resolució i en la millora de l'atenció al pacient crònic. Així doncs, destaca l'ampliació del model de gestió de casos a 14 EAP. Cal recordar que es tracta d'un model de coordinació entre l'atenció primària i l'especialitzada que potencia l'atenció proactiva al pacient crònic amb l'objectiu de millorar el seu control i reduir els ingressos hospitalaris.
El 2013 es van posar en marxa 4 grups del Programa Pacient Expert de tractament anticoagulant oral (2 a Figueres, 1 a Girona i 1 a Salt). Una altra millora significativa va ser la dotació d'ecògrafs a un total de 12 centres d'atenció primària; alhora, es van formar 24 professionals per fer ecografies i es va aconseguir un augment notable de la capacitat resolutiva de l'atenció primària. Així, el 2013 es van fer 3.002 ecografies, un increment important tenint en compte que el 2012 se n'havien fet 720. Un altre dels resultats destacats en aquest àmbit va ser l'increment de la seguretat en l'ús del medicament. En aquest sentit, el 2013 es van reduir en un 18% el nombre de pacients majors de 65 anys que prenien més de 15 medicaments al dia, i en un 6,5% els que en prenien entre 10 i 14.

Recerca i docència
Pel que fa a la recerca, l'acció més destacada va ser la posada en marxa d'un banc de mostres biològiques, el primer biobanc de la demarcació. Respecte a l'activitat científica, el 2013 es van publicar a l'Hospital Trueta un total de 86 articles amb un factor d'impacte total de 484,89 i un factor d'impacte mitjà de 5,16. Cal posar de relleu l'increment qualitatiu de les publicacions científiques, una de les línies a seguir de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI). Una altra de les accions que s'ha potenciat és la transferència del coneixement científic, i és en aquest sentit que el 2013 es va fer una patent, es va iniciar l'estudi d'una segona patent i es va gestar el procés de creació d'una spin-off amb la Universitat de Girona. El 2013 es van iniciar 17 nous assajos clínics i 17 estudis observacionals. Pel que fa a la recerca en l'àmbit de l'atenció primària de l'ICS a Girona, l'any passat es va participar en 18 projectes actius i es van publicar 8 articles en revistes científiques.
Respecte a la docència que s'efectua als centres de l'ICS a Girona, cal destacar que l'any passat es van formar, tant al Trueta com a l'atenció primària, un total de 1.124 alumnes de diferents disciplines, fet que evidencia la capacitat docent de la institució.

Compliment pressupostari
El balanç de la gestió econòmica ha posat en evidència el compliment pressupostari de l'ICS a Girona l'any 2013, amb una despesa de prop de 89 milions d'euros per a l'atenció primària (amb 327.367 euros destinats inversions) i més de 121 milions d'euros per al Hospital Trueta (612.596 euros destinats a inversions, 521.796 dels quals en equipaments).
Pel que fa a serveis hotelers i de manteniment, destaca la tasca feta el 2013 per unificar els serveis de neteja, bugaderia, paqueteria i transport de mostres, seguretat i subministrament elèctric. En aquest punt, l'aposta per renovar la planta de cogeneració, que serà una realitat en les properes setmanes, ha estat clau.

Objectius 2014
La sessió va acabar amb la presentació dels objectius 2014 i les accions estratègiques del Projecte CIMS, bona part de les quals ja s’han començat a treballar, fruit de les propostes realitzades pels grups de treball del Projecte, que en el seu conjunt integren gairebé un miler de professionals implicats directament. En línies generals, resulta molt rellevant la implementació del projecte Argos (sistema de gestió de la informació clínica i administrativa basat en el programari SAP) a tot l’IAS, de manera que a l’estiu es disposarà d'una eina comuna amb l'Hospital Trueta, i l'avenç en la integració d'alguns dels serveis assistencials, com ara neurologia, otorinolaringologia, oftalmologia, urologia i farmàcia. La Direcció valora positivament el balanç general dels resultats del 2013 i ho atribueix a l’esforç i professionalitat de tots els treballadors i treballadores en el marc del projecte d’aliances estratègiques entre l’IAS i l’ICS.

ICSGIRONA
Dimecres, 26 Març 2014