Objectius estratègics ICS Girona 2016-2018

La Gerència Territorial ICS Girona, en el context de l'aliança estratègica amb l'Institut d'Assistència Sanitària, té definits els seus objectius estratègics per al període 2016-2018. Aquests objectius s’emmarquen en les línies estratègiques corporatives de l'Institut Català de la Salut i es presenten agrupats per eixos d’actuació.

Cadascun d’aquests objectius estratègics té un directiu responsable, un cap de projecte i, en la majoria dels casos, un grup de treball format per professionals, clínics i gestors. El punt de partida, les àrees de millora detectades, la meta on es vol arribar, les accions a desplegar i els indicadors que permetran mesurar el grau de consecució de cada acció proposada es definiran en el marc d’aquests grups de treball.

Amb la finalitat de promoure una millora contínua, el desplegament dels objectius plantejats estarà subjecte a un seguiment i una avaluació periòdiques per valorar si cal afegir noves accions, ampliar terminis de consecució o, fins i tot, incorporar altres línies de treball.
 

Eix 1. Organització, lideratge i participació

1.1. Desenvolupar un portal adreçat als comandaments i orientat a l'acompliment dels objectius estratègics de l’ICS Girona i de l’IAS.

1.2. Millorar el lideratge clínic i organitzatiu a l’atenció primària.

1.3. Conèixer el clima laboral de l’ICS Girona i l’impacte dels factors que hi incideixen.

Eix 2. Sostenibilitat i responsabilitat social corporativa

2.1. Promoure el manteniment i l’ús responsable del material, l’aparellatge i els equipaments electromèdics a l'Atenció Primària Girona i a l'Hospital Trueta.

2.2. Millorar el cobrament de la facturació a tercers obligats al pagament.

2.3. Millorar la gestió mediambiental de l'Hospital Trueta.

2.4. Desenvolupar plans d'informació i de comunicació individualitzats en l'àmbit dels recursos humans.

Eix 3. Assistència, qualitat i seguretat del pacient

3.1. Millorar l’atenció al pacient amb patologia osteomuscular crònica.

3.2. Millorar l’atenció i el seguiment de les persones afectades per un problema de salut mental crònic i/o complex.

3.3. Millorar la detecció, la valoració i el seguiment dels pacients amb trastorns cognitius i/o demències.

3.4. Millorar la qualitat dels processos d’atenció urgent, especialment pel que fa al temps de resposta i el nivell de resolució dels dispositius assistencials implicats en els codis d’activació ictus, IAM, PPT i sèpsia.

3.5. Desplegar estratègies que ajudin a implantar pràctiques més segures a l’Hospital Trueta.

3.6. Millorar el rendiment de l’àrea quirúrgica.

3.7. Incrementar l'activitat quirúrgica d'alta complexitat amb casuística suficient.

3.8. Millorar la raó de funcionament estàndard i reduir el nombre d'estades hospitalàries.

3.9. Consolidar els serveis de medicina intensiva i de crítics de l'Hospital Trueta com a serveis de suport de la RS Girona.

3.10. Consolidar el Laboratori Clínic Territorial de l'ICS Girona com a servei de referència de la Regió Sanitària.

3.11. Millorar la identificació, la planificació, l’adequació de les cures i el tractaments del pacient pal·liatiu i al final de la vida a l'Hospital Trueta.

3.12. Implementar el treball per processos assistencials en entorn SAP-Argos.

Eix 4. Ciutadania, famílies i entorn

4.1. Avaluar i promoure la millora contínua a partir dels resultats de les enquestes de satisfacció dels usuaris (PLAENSA) de l'Hospital Trueta.

4.2. Incrementar l’accessibilitat dels usuaris als serveis i professionals a través de l’ús intensiu de les TIC.

4.3. Incorporar la nova Carta de drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària a les dinàmiques de treball dels centres d'atenció primària.

4.4. Impulsar la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia mitjançant intervencions de salut comunitària.

Eix 5. Docència i gestió del coneixement

5.1. Adequar la capacitat docent de grau i especialitzada de l’Hospital Trueta i l'Atenció Primària Girona a les seves possibilitats formatives actuals.

Eix 6. Recerca i innovació

6.1. Potenciar la recerca a l’atenció primària i impulsar la investigació i la innovació en atenció a la cronicitat.

6.2. Promoure la salut digital a través del desenvolupament d’aplicacions integrades a La Meva Salut per interactuar amb la ciutadania i l’ús de la plataforma IS3.

6.3. Potenciar l'ús de les TIC i la gestió en línia del temps i els tràmits vinculats a recursos humans.

6.4. Desenvolupar una eina de gestió documental que permeti organitzar tota la documentació generada dins l’organització.

6.5. Desenvolupar una solució integradora de la informació clínica necessària per a l'atenció del pacient hospitalitzat a la capçalera de llit a través de dispositius intel·ligents (Projecte Bedside).

ICSGirona