La Comissió de Docència

A l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta la Comissió de Docència és l’encarregada de l'organització, la gestió i l’avaluació de les activitats de formació dels especialistes adscrits al centre.

Aquestes són les seves responsabilitats:

1. Aprovar, a proposta dels corresponents tutors, el programa de formació del centre per cada una de les especialitats. Aquest programa ha de garantir el compliment dels objectius i continguts del programa oficial de l’especialitat publicat al BOE.

2. Garantir que cada un dels residents de les especialitats que es formen al centre disposi del seu pla individual de formació, verificant, en col·laboració amb els tutors, la seva adequació al programa.

3. Facilitar la integració de les activitats i necessitats  formatives dels residents amb l'activitat assistencial diària i l’assistència continuada del centre planificant la seva activitat d'acord amb les direccions assistencials.

4. Organitzar les activitats formatives comunes dels residents, especialment les que afecten a temes transversals.

5. Elaborar protocols escrits per graduar la correcta supervisió dels residents, en especial en àrees assistencials significatives.

6. Aprovar les rotacions externes dels propis residents.

7. Aprovar les rotacions internes de residents d'altres hospitals.

8. Aprovar el protocol de supervisió dels residents.

9. Elaborar i aprovar el pla de gestió de qualitat docent del centre, supervisant el seu  compliment.

10. Facilitar la formació continuada dels tutors en metodologia docent i altres aspectes relacionats amb els programes formatius.

11. Participar en l'acreditació i reacreditació de tutors en els termes que estableixi el Departament de Salut.

12. Proposar a la Gerència o Direcció del Centre objectius docents.

13. Aprovar la memòria anual d'activitats docents del centre elaborada pel Cap d'Estudis.

14. Informar, almenys anualment, als corresponents òrgans de direcció sobre la capacitat docent del centre.

15. Proposar als corresponents òrgans de direcció que adoptin les mesures necessàries per què es doti a la Comissió de Docència i als tutors dels mitjans materials i personals que siguin necessaris per a la correcta realització de les seves funcions.

16. Introduir a l’aplicatiu SIREF les dades relatives a cada resident (MIR/LLIR/EIR/FIR) amb les avaluacions anuals i finals, així com els resultats de les seves revisions i els períodes de recuperació que corresponguin si s’escauen. També han de notificar al Registre Nacional d'Especialistes en Formació les excedències i demés situacions que repercuteixin en la durada del període formatiu.

17. Proposar als òrgans competents en la matèria la realització d'auditories docents.

18. Les relacions, a través del Cap d'Estudis, amb la Xarxa de Comissions de Docència i Assessores, amb el Departament de Salut i amb els ministeris de Sanitat i Educació, o amb qualsevol altre organisme competent o relacionat amb la formació especialitzada.

19. L'emissió d'informes sobre la formació especialitzada, per pròpia iniciativa o a petició de les autoritats administratives.

20. Totes aquelles funcions que els assigni el Departament de Salut o els atribueixin les disposicions reguladores de la formació sanitària especialitzada.

 

 Composició de la Comissió de Docència

La Comissió de Docència està composta per una presidenta, una vicepresidenta, 7 vocals escollits entre els tutors, 7 vocals escollits entre els residents, un vocal designat per la direcció de l’Hospital Trueta, un representant del Departament de Salut, el president de la subcomissió d’infermeria i un reresentant de la Comissió de docència de la Unitat Docent Multiprofessional de Medicina Familiar i Comunitària.
Hospital