Els tutors i les seves funcions

El tutor/A docent és el metge o la metgessa especialista responsable directe de la docència del resident. És el professional que hi està més a prop, que el dirigeix, orienta i aconsella, de manera individualitzada, durant tot el període formatiu.

L'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta està acreditat per impartir formació sanitària especialitzada en 31 especialitats, les activitats docents de les quals estan coordinades per 42 tutors.

El tutor/a és el professional especialista en servei actiu que està acreditat com a tal pel Departament de Salut. La seva missió és planificar i col·laborar activament en l'aprenentatge dels coneixements, habilitats i actituds del resident per tal de garantir l’acompliment del programa formatiu de l'especialitat i permetre que al final del seu període formatiu pugui desenvolupar de manera autònoma la seva activitat.

El tutor/a és el primer responsable del procés d'ensenyament-aprenentatge del resident, per això mantindrà amb aquest un contacte continu i estructurat, qualsevol que sigui el dispositiu de la unitat docent en el que es desenvolupi el procés formatiu.

L’eina utilitzada per aquest seguiment són les entrevistes periòdiques amb el MIR/LLIR/EIR/FIR , que permet el disseny personalitzat de les necessitats formatives de cada professional.

D’altra banda el tutor/a també es reuneix amb els altres tutors/es i professionals que intervenen en la formació del resident, amb els que analitza el procés continuat d'aprenentatge i els corresponents informes d’avaluació formativa que inclouen els de les rotacions realitzades.

Hospital