Integració sociosanitària

Antecedents: la Reforma de l’atenció primària (RAP) de 1985

L’Estratègia nacional d’atenció primària i salut comunitària (ENAPISC) suposa la revisió i actualització de l’anterior Reforma de l’atenció primària (RAP), que es va iniciar l’any 1985 d’acord amb el Reial decret 137/84 i que finalitzà la seva implantació l’any 2003. Va significar un punt d’inflexió fonamental en el desenvolupament del sistema públic de salut de Catalunya, perquè va suposar la diversificació de la provisió dels serveis i la transformació del model d’atenció primària en un sistema més integrador. Però sobretot, en un model que considerava la salut com un dret bàsic de la ciutadania.

Una concepció transversal de l’atenció primària, com a eix vertebrador del sistema de salut

El Departament de Salut ha establert com una de les prioritats de la XI Legislatura potenciar l’atenció primària com a eix vertebrador del sistema de salut i peça clau per millorar l’estat de salut de la població, garantir i augmentar l’equitat i millorar l’eficiència del sistema.

L’actualització del model i la nova ENAPISC era imprescindible perquè els canvis demogràfics, epidemiològics i culturals obliguen a adaptar l’enfocament d’atenció a les necessitats de la ciutadania. I també per la necessitat de completar el desenvolupament d’aspectes tant importants com la salut comunitària o la recerca en l’atenció primària de salut.

Missió

Impulsar un nou model de l’atenció primària i salut comunitària fonamentat en el concepte integral de salut, que n’inclogui els determinants socials i que la consolidi com a eix vertebrador del sistema públic de salut, de manera que contribueixi a resoldre les necessitats de les persones des de la proximitat, atenent la realitat del seu entorn.

Visió

Busca una orientació salutogènica, centrada en la persona, integrada i deliberativa en la presa de decisions compartides, que tingui cura de la protecció i promoció del professionalisme i que com a valor principal garanteixi la qualitat de l’atenció i fomenti la participació ciutadana com un instrument per afavorir l’apoderament de les comunitats.

Objectius

L’ENAPISC té com a objectiu principal enfortir l’atenció primària i la salut comunitària i consolidar-la com a eix vertebrador del sistema sanitari públic.

Els principis clau de l’estratègia són:

– Potenciar l’orientació comunitària com a estratègia de generació de salut i de lluita contra les desigualtats en salut.
– Garantir un model biopsicosocial d’atenció centrat en la persona.
– Respondre als canvis demogràfics i a l’augment de la multimorbiditat.
– Garantir la qualitat i seguretat.
– Abordar les desigualtats amb equitat territorial i sostenibilitat del sistema públic.
– Consolidar els lideratges professionals i fomentar la participació de la ciutadania.