BASES

A qui va dirigit?

Adreçat a professionals de l’Atenció primària i Professionals de salut pública i professionals i agents socials del territori.

Fins quan tens temps per a presentar el teu abstract?

La data límit és el 14 d’octubre a les 23:59h afanya’t!!!!

Que hi pots presentar?

Treballs (qualitatius, quantitatius i experiències com per exemple casos clínics) a més de Projectes en fase de disseny. Inclús treballs ja presentats en altres jornades d’atenció primària.

Quina temàtica tractar?

Volem visualitzar la nostra tasca en tots els àmbits de la primària. Els treballs presentats hauran de ser relacionats en AP, prioritzant la temàtica de la jornada que versa sobre l’apoderament i la integració social sanitària.

#JABSGi18

Informació general de les XI Jornades d’ABS de Girona

Bases generals

 1. La convocatòria s’adreça a:
 1. S’estableixen dues modalitats de treballs a presentar:
 1. S’admetran treballs presentats en altres jornades, congressos o revistes.
 1. La data límit per a la recepció dels resums serà fins a les 23:59 h del dia 14 d’octubre de 2018.
 1. El Comitè Científic avaluarà els resums rebuts i seleccionarà els acceptats.
 1. La resolució dels resums acceptats es farà pública a partir del dia 31 d’octubre de 2018. Es comunicaran els resultat mitjançant un correu electrònic a l’autor de contacte i publicant-los a la pàgina web de les jornades.
 1. El Comitè Científic seleccionarà els millors treballs per ser presentats durant les jornades a Comunicació Oral. La resta de treballs acceptats es presentaran en format de pòster.
 1. El Comitè Científic es reserva la decisió en tot allò relacionat amb els treballs presentats a la Jornada i no previst en aquestes bases.
 1. La persona que presenti la comunicació ha d’estar inscrita a la jornada.

III. Normes generals

 1. Els coautors hauran de figurar amb el nom i els dos cognoms i s’admetrà un nombre màxim de 6 (o 5 més el nom del grup d’estudi, si escau). Almenys un dels autors haurà d’estar inscrit al congrés.

Per raons d’organització en la defensa de les comunicacions orals/pòsters , cada autor podrà realitzar la presentació/defensa com a màxim de 2 comunicacions.

 1. Els treballs es presentaran en forma de resum amb un màxim de 250 paraules.
 1. No s’admetran treballs en els que en els títols o resums hi hagi referències que permetin identificar els autors, el seu lloc de feina, la població o la institució a la qual pertanyen.
 1. Només s’admetran els resums enviats a través del formulari habilitat per a tal efecte a la pàgina web de les XI Jornades d’ABS de Girona.
 1. No s’admetran quadres, figures, ni gràfics en el resum.
 1. Als resums enviats mitjançant la pàgina web se’ls adjudicarà un codi identificatiu, que serà necessari per consultes posteriors.

IV. Normes específiques

 1. Els treballs presentats hauran de ser relacionats en AP, prioritzant la temàtica de la jornada que versa sobre l’apoderament i la integració social sanitària.
 1. Els resums dels treballs han de tenir la següent estructura:

o Introducció, justificació.

o Objectius.

o Disseny.

o Resultats.

o Conclusions, aplicabilitat.

o Introducció, justificació.

o Objectius.

o Disseny.

o Planificació, cronograma.

o Aplicabilitat.

 1. Normes per a les presentacions:

V. Premis

 1. S’atorgaran 2 premis als dos millors treballs o projectes presentats.
 2. El Comitè Científic serà qui resoldrà els premis.
 3. Els premis es comunicaran a la XI Jornada d’ABS de Girona, el 22 de Novembre a Roses.