L’Hospital Trueta crea una app per valorar el compliment de la higiene de mans entre els professionals

Aquesta eina permetrà mesurar el compliment de la realització de la higiene de mans dels professionals, a fi i efecte de poder actuar en cas de detectar punts de millora

Professionals dels Sistemes d’Informació i del Grup d’Higiene de Mans de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta han desenvolupat una app que té per objectiu valorar si els professionals assistencials fan la higiene de mans en les situacions que recomana l’Organització Mundial de la Salut. L’app es va posar en funcionament el 25 de novembre passat, a mode de prova pilot, i des d’aquest mes de gener ja s’utilitza de manera rutinària.

Diversos estudis demostren que les mans actuen com a vectors d’infeccions ―ja sigui contaminant les superfícies que amb posterioritat tocaran els malalts mateixos, o bé entrant en contacte amb objectes contaminats abans de tocar els pacients, sense haver realitzat una higiene de mans prèvia. Per això, es recomana la fricció de les mans amb preparats de base alcohòlica abans i després del contacte directe amb els pacients i en altres situacions en què pot haver-hi risc de contagi. El Grup d’Higiene de Mans del Trueta està integrat per 25 professionals que treballen per impulsar la millora i vetllar pel control i la prevenció de la infecció relacionada amb l'assistència sanitària. Per aquest motiu, el Grup basa els seus esforços a sensibilitzar el personal sanitari i els pacients de la importància de la higiene de mans i de fer un bon ús de les solucions alcohòliques.

Entre les actuacions del Grup hi ha la vigilància sobre com es realitza la higiene de mans a l’Hospital Trueta. És per aquest motiu que es monitoren mitjançant l’observació les accions d’higiene de mans. La informació que es recull d’aquestes observacions s’introdueix a l’app, que permet analitzar les dades a temps real i conèixer el percentatge de compliment global, destriat per indicacions, per col·lectius professionals i per serveis assistencials.

L’app és apta per a ambdós sistemes operatius ―per a IOS i per a Android― i es pot descarregar des de qualsevol dispositiu mòbil o ordinador. Els membres del Grup d’Higiene de Mans han rebut una formació específica per fer un bon ús de l’eina. Entre les dades que s’han d’introduir quan es realitza una observació, hi ha l’estament al qual pertany el professional, i el moment en què realitza (o no) la higiene de mans. Els 5 moments o indicacions que s’observen són els següents: abans del contacte amb el pacient, abans de la realització d’una tasca asèptica, després del risc potencial de contacte amb fluids corporals, després del contacte amb el pacient, i després del contacte amb l’entorn del pacient (bombes d’infusió, respiradors, baranes del llit...). També es recull l’omissió de la higiene de mans pel fet de portar guants i si l’acció s’ha realitzat amb sabó d’arrossegament o amb solució alcohòlica.

El 13 de gener, un mes i mig després de la posada en marxa de l’app, ja s’havien realitzat 1.000 observacions, que són més de les s’havien recollit al llarg de tot un any quan no es disposava d’aquesta eina.

Aquest mes de gener es realitzarà la primera explotació estadística de les dades obtingudes fins al moment, que serviran per determinar quines són les unitats on cal potenciar la formació en higiene de mans. Les observacions s’aniran fent de manera continuada per anar controlant el compliment de la higiene de mans i per poder actuar en els serveis o entorns on es detecti que es pot millorar.

HOSPITAL
Dijous, 24 Gener 2019