Objectius específics

L'objectiu pels educadors és formar-se per adquirir competències, per esdevenir referents en el seu territori; pels pares i/o familiars és conscienciar sobre la problemàtica del nen o nena,  impulsar conductes assertives, adquirir coneixements bàsics d'alimentació saludable, activitat física diària i adequada emocionalitat; pels agents comunitaris és conscienciar sobre la problemàtica del nen, fomentar l'educació en valors per sobre de la competitivitat, incentivar conductes assertives i enfortir les habilitats socials; pels professionals de la salut és adquirir coneixement del Programa i participar activament detectant i derivant als nens/es que se’n puguin beneficiar. Sensibilitzar als professionals de la salut.

El programa Nen@s en Moviment utilitza tècniques cognitiu-conductuals i psicodinàmiques. És de caràcter grupal (8-10 nens per grup) i es desenvolupa en dos espais simultanis i separats, un per als nens/es i un altre per als familiars. Es desenvolupa en sessions d'una hora i mitja de durada setmanal durant onze setmanes consecutives.

El Programa promou una alimentació normocalòrica i equilibrada, i no persegueix disminucions ràpides de l'Índex de Massa Corporal, sinó que aquestes es plantegen a mig i llarg termini. El material didàctic està contingut en una sèrie de quaderns pels nens i un llibre pels pares i familiars. Aquest material es lliura a l'inici del curs pels pares i serveix de guia per facilitar la discussió dels temes tant a casa com en les sessions. En els nens/es es lliura un quadern setmanal  per treballar a casa i, posteriorment, en les sessions. Els educadors en obesitat infantil també disposen d’un manual per dinamitzar el desenvolupament del programa.

En les sessions es treballa temes com l’alimentació, publicitat enganyosa, autocontrol, imatge corporal, comunicació, resolució de conflictes, assertivitat, drets personals, autoestima, activitat i inactivitat física (hores de pantalla). Cada setmana es treballa un tema i es proposen als nens tres metes para realitzar cada dia de la setmana, de manera que en la següent setmana s'avaluen els objectius assolits, aconseguint així canvis graduals i sostinguts en l'estil de vida dels nens i les seves famílies.

Tot i que es tracta d’ un programa terapèutic per a l'abordatge de l'obesitat infantil l’espai on desenvolupar el Programa serà dins l’àmbit natural del nen, escola, centres cívics, etc. sempre fora de l’ambient sanitari, perquè sigui viscut com un aprenentatge holístic i no exclusivament con un problema de salut.

Primaria