Farmàcia Hospitalària

Servei Assistencial

Presentació

El Servei de Farmàcia és un servei central de l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta. La seva missió és la de garantir la màxima qualitat, suport i benefici del procés farmacoterapèutic dels pacients.

Està integrat orgànica, funcional i jeràrquicament en el conjunt de serveis hospitalaris, sota la direcció d'un farmacèutic especialista. Ell i el seu equip tenen al seu càrrec tot allò que fa referència al medicament i vetllen pel seu bon ús a nivell assistencial, preventiu, docent i d'investigació. 

S’ha creat una aliança estratègica entre l’Hospital Dr. Josep Trueta que forma part de  l’Institut Català de la Salut (ICS) i el Parc Hospitalari Martí i Julià que pertany a l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS). Les raons d’aquesta aliança són vàries: per racionalitat assistencial, per raons basades en criteris científics, per adequació d’expertesa al volum assistencial, per raons d’equitat i de territori i per la necessitat d’optimitzar recursos, en definitiva per oferir una millor qualitat dels serveis a la ciutadania en un context de racionalitat econòmica i de millora assistencial.

La ubicació exacta del Servei de Farmàcia dins l'edifici és: Semisotan ala B i Consultes Externes (primer pis ala A, consultes 26 i 27)

Els horaris del servei són: de 8 a 21h de dilluns a divendres, dissabte de 8 a 20h i diumenge de 10 a 20h.

Els horaris de consulta externa són: de 10 a 14 h de dilluns a divendres i de 16 a 18h de dilluns a dijous.

Telèfon: 972 940 274
Correu electrònic: farmacia.girona.ics[arroba]gencat.cat

Funcions del servei

1. L’adquisició dels medicaments prèvia selecció d’acord  amb els criteris que estableix  el propi centre.
2.  La custòdia, conservació, subministrament i dispensació de medicaments necessaris pel desenvolupament d'activitats de l'hospital i tractaments extrahospitalaris que requereixin vigilància, supervisió i control.
3. L’ elaboració de fórmules magistrals, preparats oficinals, barreges intravenoses i altres preparats necessaris per l’assistència hospitalària o extrahospitalària que requereixin preparació, vigilància, supervisió i control.
4. L’elaboració i implementació de guies i protocols terapèutics d’aplicació a l’hospital.
5. La investigació en el camp del medicament i la participació en assajos clínics, així com la custòdia i la preparació dels productes en fase d’investigació clínica.
6. La vigilància del compliment de la legislació, especialment d’estupefaents i psicòtrops.
7. L’elaboració i el desenvolupament de programes de seguretat i  farmacovigilància a l’hospital.
8. La formació de farmacèutics interns residents.
9. La implementació d’un sistema de garantia de qualitat d’acord amb els procediments normalitzats de treball.

Política de qualitat

Totes les activitats del Servei de Farmàcia s'orienten vers als nostres clients (segons mapa de processos i clients implicats) buscant la satistacció i millora de resultats. Aquesta política ha d’anar en consonància amb els objectius estratègics de la institució estant directament relacionat amb:

 • Missió i valors de les institucions que representa
 • Línies estratégiques i objectius a portar a terme a nivell operatiu
 • Línies de treball marcades des del Departament de Salut (acreditació i Pla de Salut), CatSalut, etc...
 • Forma part de l’instrument operatiu de gestió entre la Direcció i el Servei (direcció per objectius)
 • La Direcció ha d’estar implicada en la qualitat i la millora contínua

Els principis bàsics que orienta la Política de Qualitat són:

 • Identificar i satisfer les necessitats i requeriments dels clients: pacients i els nostres professionals
 • Redisseny de processos clau i optimització dels recursos per millorar l’eficàcia, l’eficiència i garantir la qualitat de productes i serveis.
 • Mantenir en tot moment, una conducta ètica i acomplir els requisits legals.
 • Fomentar la informació, discussió i avaluació. Introduir la millora contínua com a forma de treball.
 • Fomentar la participació del personal considerant les seves iniciatives d’innovació i millora.
 • Millorar la formació i capacitació del personal per mantenir els seus coneixements i habilitats actualitzades.
 • Objectivar la qualitat mitjançant la recollida i anàlisi d’informació.
 • Propiciar un ambient treball confortable i segur.
 • Disminuir els riscos i garantir la seguretat, fent especial seguiment d’aspectes lligats a resultats en els pacients: “ vetllar per l’ús racional, eficaç, eficient i segur del medicament”

Certificat d'Obtenció de la ISO 9001:2015

 

 

 

Àmbit: 

Hospital